سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/2/5
11:11 عصر

جهانی شدن اقتصاد

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته

جهانی‌شدن، زنجیره‌ای از دگرگونی‌هاست که عرصه‌های گوناگون فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورهای جهان را در بر گرفته و روابط متنوع و متقابلی میان واحدهای مستقل ملی برقرار می‌سازد. در این میان، بعد اقتصادی جهانی‌شدن، از آن رو که در نظام سرمایه‌داری، سیاست و فرهنگ تحت تأثیر مستقیم سیاست‌گزاری‌های اقتصادی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. عوامل اصلی رویکرد نظام سرمایه‌داری به جهانی‌سازی اقتصاد را می‌توان انباشت سرمایه در غرب، اشباع بازار مصرف کشورهای صنعتی و شکست دولت‌های رفاهی برشمرد.
در مجموعه حاضر، ضمن بررسی پدیدة جهانی‌شدن اقتصاد و آثار مثبت و منفی آن، سیاست‌های پیش‌نهادی پیوستن ایران به جهانی‌سازی اقتصاد با توجه به دیدگاه اسلام دربارة تجارت، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
این مجموعه که توسط کانون اندیشه جوان منتشر شده است، شامل بخش‌های زیر می‌باشد:
 
پیشگفتار
مقدّمه‌
بخش‌ یکم‌: بررسی‌ پدیدة‌ جهانی‌شدن‌
فصل‌ اوّل‌: جهانی‌شدن‌ و ابعاد آن‌
فصل‌ دوم‌: آثار جهانی‌شدن‌
فصل‌ سوم‌: علل‌ جهانی‌شدن‌
فصل‌ چهارم‌: آثار جهانی‌شدن‌ اقتصاد
فصل‌ پنجم‌: علل‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد
بخش‌ دوم‌: ارزیابی‌ پیوستن‌ به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد
فصل‌ یکم‌: ایران‌ و جهانی‌شدن‌ اقتصاد
فصل‌ دوم‌: ارزیابی‌ سیاست‌های‌ پیشنهادی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ جهانی‌سازی‌اقتصاد
 کتابنامه